ประวัติกองแผนงาน

กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2506 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ คือ
    1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506
    2. พระราชบัญญัติ โอนกิจการบริหารของกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506
    3. การตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้นใหม่

โดยรวมงานของกระทรวงสหกรณ์ที่มีอยู่เดิมเข้าอยู่ในกระทรวงใหม่นี้ด้วย มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 13 หน่วยงาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมหนึ่งที่ได้รับจัดตั้งครั้งนี้ มีหน่วยงาน ได้แก่
    1) สำนักงานเลขานุการกรม
    2) กองจำแนกดิน
    3) กองบริรักษ์ที่ดิน
    4) กองนโยบายที่ดินและแผนงาน
    5) กองปฏิบัติการสนามสำรวจดิน

พร้อมกันนั้นได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 แต่งตั้ง นายบรรเจิด พลางกูร ผู้เชี่ยวชาญทางดินและปุ๋ย กรมกสิกรรม ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2518 ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ พ.ศ. 2506 และให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ
    1) สำนักงานเลขานุการกรม
    2) กองคลัง
    3) กองนโยบายที่ดินและแผนงาน
    4) กองสำรวจดิน
    5) กองจำแนกดิน
    6) กองบริรักษ์ที่ดิน
    7) กองวิเคราะห์ดิน
    8) กองช่าง
โดยกองแผนงาน เป็นส่วนหนึ่งของกองนโยบายที่ดินและแผนงาน ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2518 โดยมี นายสิทธิลาภ วสุวัต เป็นผู้อำนวยการกอง ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้กองนโยบายที่ดินและแผนงาน ดังนี้
    1) ฝ่ายนโยบาย
    2) ฝ่ายแผนงาน
    3) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ต่อมาพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2527 แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2527 กำหนดให้มีหน่วยงาน จำนวน 22 หน่วยงาน ประกอบด้วย
    1) สำนักงานเลขานุการกรม
    2) กองการเจ้าหน้าที่
    3) กองคลัง
    4) กองช่าง
     5. กองแผนงาน
    6) กองแผนที่และการพิมพ์
    7) กองวางแผนการใช้ที่ดิน
    8) กองวิเคราะห์ดิน
    9) กองสำรวจและจำแนกดิน
    10) กองอนุรักษ์ดินและน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
โดยแยกฝ่ายแผนงาน ออกจากกองนโยบายที่ดินและแผนงาน ดังนั้น กองแผนงานจึงได้รับการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2527 โดยมี นายไพรวรรณ เรศานนท์ เป็นผู้อำนวยการกองแผนงาน คนแรก และมีหน่วยงานภายใต้ กองแผนงานในระยะแรก ประกอบด้วย
    1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
    2) ฝ่ายแผนงาน
    3) ฝ่ายโครงการพิเศษ
    4) ฝ่ายติดตามและประเมินผล
    5) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


อำนาจหน้าที่

    1. จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
    2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานวิจัย รวมทั้งประสานงาน จัดทำทะเบียนวิจัยและรวบรวมผลงานวิจัยของกรม
    3. ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งจัดการประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
    4. พัฒนาระบบมาตรฐานงานของกรมและติดตามผลการดำเนินงาน
    5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายพันธกิจตามยุทธศาสตร์

    1. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบายสำหรับจัดทำยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
    2. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีของกรมพัฒนาที่ดิน และจัดทำแผนแม่บทงานโครงการตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินและงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเชิงบูรณาการ
    3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงบประมาณและประสานงานในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณพร้อมทั้งติดตามรายงานผลการดำเนินงานวิจัย และเป็นผู้ประสานงานการจัดทำข้อมูลงานวิจัยกรมฯ ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศงานวิจัย
    4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงบประมาณประจำปีของกรมพัฒนาที่ดิน โครงการความร่วมมือ และการให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ และบริหารแผนงานและงบประมาณของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับต่างประเทศ
    5. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบายและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจาความร่วมมือดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายเพื่อป้องกันผลกระทบและฟื้นฟู ความเสื่อมโทรมของที่ดิน การบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและประสานการดำเนินงานร่วมกับอนุสัญญาและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ภายใต้ระบบสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง
    6. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และประเมินผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญเร่งด่วน เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการติดตามงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
    7. พัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจัดทำข้อตงลงการปฏิบัติงานคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement: IPA) พัฒนามาตรฐานตัวชี้วัด บริหารการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการให้มีความเหมาะสมและประกอบการเสนอของบประมาณประจำปี ตลอดจนนำข้อมูล ไปปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการให้สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
    8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิสัยทัศน์

"องค์กรหลักแห่งการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน"
"SMART GROWTH PLANNING"


ค่านิยมองค์กร : TEAM For Soils


TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี)

T-Teamwork : สร้างทีม
E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
A-Agile : คล่องแคล่ว
M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน