กลุ่มแผนงาน

อำนาจหน้าที่

    1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเกษตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี
    2. ศึกษา วิเคราะห์ คำของงบประมาณของหน่วยงานทั้งหมดภายในกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดทำกรอบงบประมาณจ่ายล่วงหน้าจากสำนักงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดชี้แจงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อชี้แจงต่อรัฐสภาและคณะกรรมาธิการพิจารณารายจ่ายงบประมาณประจำปีของรัฐสภา
    3. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ทางระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-Budgeting) เพื่อของบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ของ กพร.
    4. ศึกษา วิเคราะห์กำหนดหลักเกณฑ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีลงสู่หน่วยงานปฏิบัติของกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินอื่นๆ เช่น งบกลาง เงินกู้ เป็นต้น
    5. บริหารแผนงานและงบประมาณของกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณของกรมพัฒนาที่ดิน โดยจัดทำระบบสารสนเทศด้านการจัดทำงบประมาณ และขยายผลลงสู่หน่วยงานในภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารแผนงานและงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
    6. จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย
    7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


นายวิศิษฐ์ งามสม

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน


นางสาวมณทิรา พฤกษกลำมาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวพนิดา พลวรางกูร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชวนะ เชาว์เลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวจารุมาศ ลั่นซ้าย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวประภาพร กล่อมวาจา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรัตนา อำภิน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวบุษชญา โอบนิธิธาดา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพานิกา ค่วยคำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายทัศน์พล บุญสังข์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางอุไรวรรณ ลาสะมอ

เจ้าหน้าที่สถิติกลุ่มแผนงาน
โทรศัพท์: 1760
Email: pld_2@ldd.go.th