กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อำนาจหน้าที่

    1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งประสานงานด้านนโยบายและแผนนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดิน
    2. จัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการ
    3. วิเคราะห์ กรอบวงเงินงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดสรรงบประมาณสู่หน่วยงานปฏิบัติ
    4. ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์
    5. ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    6. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนแม่บทและแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับศูนย์ศึกษาฯ ที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักและศูนย์ศึกษาฯ อื่นๆ
    7. ประสานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานภายในอกที่เกี่ยวข้อง
    8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


นางสาววิไลพร น้อยบุรี

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


นายกฤษฎา ทัศนานุกุลกิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพิไลพร ทับเปีย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายฉันทภัค มาคะสมิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพิชญา อินทฤทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทรศัพท์: 1760
Email: pld_2@ldd.go.th