คลังเอกสารกองแผนงาน

เรื่อง
รายงานการบริหารความเสี่ยง
รายงานการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานประจำปี 2559 กรมพัฒนาที่ดิน
รายงานประจำปี 2560 กรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
รายงานประจำปี 2561 กรมพัฒนาที่ดิน
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการจัดทำแผนงาน/งบประมาณ
กระบวนการบริหารการตรวจราชการตามคำรับรองการฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement: IPA)
คำของบประมาณ ปี 2564 และ 3 ปี ล่วงหน้า (ปี 2565 - 67)
ข้อมูลการถ่ายโอนแหล่งน้ำ
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2562
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะ
รายงานประจำปี 2562
แผนกลยุทธ์ ภายใต้แผนกลยุทธ์ศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560 - 2564)