กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย(UNCCD)

อำนาจหน้าที่

    1. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก ของงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในนามประเทศไทย (Focal Point Office of UNCCD to Thailand)
    2. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจาความร่วมมืออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดินและการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และอนุสัญญาภายใต้ระบบสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง
    3. จัดทำแผนแม่บทเพื่อการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และบรรเทาผลกระทบจากภายแล้ง และติดตามผลการดำเนินงาน
    4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบัน องค์กร ชุมชน และเอกชน ภายในประเทศ และสำนักเลขาธิการอนุสัญญาโครงการภายใต้ระบบสหประชาชาติ ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ องค์กร สถาบัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และบรรเทาผลกระทบจากภายแล้ง
    5. ดำเนินการกลั่นกรองโครงการด้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
    6. ประสาน ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาฯ
    7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ และบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายฯ
    8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


นางสาวพยัตติกา พลสระคู

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน UNCCD


ว่าที่ ร.ต.หญิง วารุณี ชุตินันทกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกีรติกร ฤทธิเกรียง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวปานพิมพ์ นพรัตน์ศุภสิน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกันทรากร สงมหาดไทย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (Unccd)
โทรศัพท์: 1760
Email: pld_2@ldd.go.th