กลุ่มโครงการพิเศษ

อำนาจหน้าที่

    1. วิเคราะห์นโยบายเพื่อจัดทำแผนแม่บทงานโครงการพิเศษและงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเชิงบูรณาการ
    2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณของโครงการพิเศษ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเกษตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนฏิบัติราชการ 1 ปี
    3. ศึกษา วิเคราะห์ คำของบประมาณของงานโครงการพิเศษ เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดชี้แจงคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีของงานโครงการพิเศษ
    4. วางแผนและเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีของงานโครงการพิเศษ
    5. บริหารแผนงานและงบประมาณงานโครงการพิเศษของกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลงานโครงการพิเศษ เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูล สำหรับการดำเนินงานต่อไป
    6. จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี ของงานโครงการพิเศษ ลงสู่หน่วยงานปฏิบัติของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอแก่ผู้บริหารและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    7. จัดทำแผนงาน/โครงการ และงบประมาณงานโครงการพิเศษ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พืชของประเทศ และสนับสนุนข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อให้การดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์พืชบรรลุวัตถุประสงค์
    8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


นายปรเมศร์ ชะดี

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ


นางสาวสมพิศ แสงเพ็ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายณรงศ์ศักดิ์ ฐิติเพิ่มพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ สมานวงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวฉลวย อัตเจตะนะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายจตุพล แพงจันทร์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวจุฑารัฐ การะนาท

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุภมาส ลียากาศ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มโครงการพิเศษ
โทรศัพท์: 1760
Email: pld_2@ldd.go.th


กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 1760
Email: pld_2@ldd.go.th