กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน

อำนาจหน้าที่

    1. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบงานของกรมพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการเกษตร
    2. วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
    3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบงาน แผนงาน/โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน
    4. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement : IPA) ประจำปีงบประมาณรวมทั้งเป็นผู้ประสานงานในการบริหารงานตรวจราชการกรมพัฒนาที่ดิน และการตรวจราชการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมพัฒนาที่ดิน ระดับเขต ตามคำรับรองฯ เพื่อวิเคราะห์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ และผู้บริหารในการวินิจฉัยสั่งการสำหรับปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    5. วิเคราะห์และจัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาให้แผนงาน/โครงการสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนการวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณสูงในระบบของสำนักงบประมาณเพื่อประกอบการเสนอของงบประมาณประจำปี
    6. วิเคราะห์และจัดทำแผนการควบคุมภายในระดับกอง และจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสระดับกอง เพื่อสนับสนุนข้อมูลและติดตามรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    7. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อใช้ในการวัดผลสำเร็จตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน และประเมินผลโครบการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
    8. กำหนดตัวชี้วัดและสนับสนุนข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อวัดระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ผู้บริหารกำกับดูแล

บุคลากร


นางสาวธัมญลักษณ์ เสือคง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน


นางสาววารุณี ก้อนทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกุลนรี ถนอมสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุมาลี อัตเจตะนะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุดถวิล ไสยะหุต

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางกวิสรา วันเนอร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศรีมณี นิลพิทักษ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
โทรศัพท์: 1760
Email: pld_2@ldd.go.th