ฝ่ายบริหารทั่วไป

อำนาจหน้าที่

    1. จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ ภายในกองแผนงาน
    2. บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ รับส่งหนังสือ พร้อมทั้งจัดทำระบบงานสารบรรณ
    3. บริหารงานด้านการเงินและพัสดุ งานบัญชี การเบิกจ่ายวัสดุ-พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง
    4. บริหารงานบุคคล การจัดการประชุม ยานพาหนะ งานบริการ การจัดทำ 5 ส และงานประชาสัมพันธ์ของกองแผนงาน
    5. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกองแผนงาน รวมทั้งประสานงานระหว่างกองแผนงานกับหน่วยงานอื่น
    6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


นางเพ็ญศรี กลางทัพ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวศิริกัลยา โสภาพิมพ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสายทอง พูนรักษ์

ลูกจ้างประจำ

นายชาญวุฒิ พงษ์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกาญจนา สะพุ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ลิ่ม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายรภัทร งามสุทธา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณัฐภรณ์ คอนประศรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 1760
Email: pld_2@ldd.go.th