กลุ่มติดตามและประเมินผล

อำนาจหน้าที่

    1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการติดตามงานของกรมพัฒนาที่ดินในการกำหนดรูปแบบและวิธีการติดตามงานเพื่อเร่งรัดผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีการจัดทำกระบวนบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ด้วยโปรแกรมประยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้สามารถนำผลการรายงานมาใช้ประโยชน์และนำเสนอผู้บริหารได้ทันต่อเหตุการณ์ และช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับรวดเร็วขึ้น
    2. ศึกษา และวิเคราะห์แผนงาน/โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานทางระบบสารสนเทศของสำนักงบประมาณ (BB EvMis)
    3. ศึกษา วิเคราะห์แผนงานา/โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน
    4. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินแผนงาน/โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนข้อมูลข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


นายยศ สุคนธมาน

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล


นางสาวสุภาวดี ปิ่นกุมภีร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอริศรา ชูเกลี้ยง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวมนัสยา เนื่องจุ้ย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางวรง โฉมวิไลลักษณ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกังสดาล ปุงคานนท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศศิวิมล วงษ์แสงจันทร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายมนตรี ราศีล้ำเลิศ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์กลุ่มติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์: 1760
Email: pld_2@ldd.go.th