กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ

อำนาจหน้าที่

    1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ด้านการเกษตรของประเทศต่างๆ และกำหนดแนวทางการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน
    2. แสวงหาความร่วมมือ ประสานงาน และจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี สร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
    3. ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง และจัดทำแผนงานการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และอาเซียน และประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ
    4. จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปีของโครงการความร่วมมือ และการให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ และบริหารแผนงานและงบประมาณของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
    5. ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับต่างประเทศ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
    6. อำนวยการและประสานงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้แทนจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงานของกรมพัฒนาที่ดิน
    7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ


นางสาวรุ้งตะวัน โพธิ์สุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายคนธ์พงษ์ คณาชัยวิรุจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายภัทร ฤทธิ์พริ้ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสายทอง จิตรีงาม

พนักงานพิมพ์ ส.3

นางกมลวรรณ ไทยเจริญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเอกพนธ์ ศิริธร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวแสงระวี ขันพิจิตร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
โทรศัพท์: 1760
Email: pld_2@ldd.go.th