กลุ่มระบบงานวิจัย

อำนาจหน้าที่

    1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ด้านการเกษตรของประเทศต่างๆ และกำหนดแนวทางการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน
    2. แสวงหาความร่วมมือ ประสานงาน และจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี สร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
    3. ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง และจัดทำแผนงานการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และอาเซียน และประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ
    4. จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปีของโครงการความร่วมมือ และการให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ และบริหารแผนงานและงบประมาณของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
    5. ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับต่างประเทศ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
    6. อำนวยการและประสานงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้แทนจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงานของกรมพัฒนาที่ดิน
    7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


นางสุมลมาลย์ จงดี

ผู้อำนวยการกลุ่มระบบงานวิจัย


นางสาววริทร์ธนัน ดวงจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววอังควิภา นาคคง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวประภานิช ธุนันทา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนัฏติญาภรณ์ สังกะรัตนินท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนันท์นภัส เอกา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มระบบงานวิจัย
โทรศัพท์: 1760
Email: pld_2@ldd.go.th