ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารกองแผนงาน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566

นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมี นายวิสูตร ปรีชาธรรมรัช นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เเละสรุปเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของแผนสู่งบประมาณ เพื่อเป็นการฝึกคิด วิเคราะห์ แผนงานโครงการของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเเละมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ...
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีนางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวรายงาน นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 และคณะร่วมพิธีเปิด การประชุมฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ...
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศึกษาสถานภาพของดินและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศึกษาสถานภาพของดินและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
อ่านต่อ...


hotlinkเอกสารเผยแพร่

เอกสารวิชาการต่างๆ ของกองแผนงาน

 • เอกสารทั้งหมด
 • คู่มือการปฏิบัติงาน
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
 • รายงานประจำปี
 • IPA
 • อื่นๆ


วิดีทัศน์คำถามที่พบบ่อย

 • สามารถค้นหาข้อมูลผลงานวิจัยที่ผ่านมาของกรมพัฒนาที่ดินได้จากแหล่งไหนบ้าง?

  1) ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) เว็ปไซต์ https://tnrr.nriis.go.th/

  2) คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย (Thailand Agricultural Research Repository : TARR)

  เว็ปไซต์ https://tarr.arda.or.th/
 • กรมพัฒนาที่ดินได้รับกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3,940,866,100 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7,658,300 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.19 (ปี 2565 ได้รับงบประมาณ 3,948,524,400 บาท โดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้ดำเนินการใน 3 กลุ่มงบประมาณรายจ่าย (กลุ่มบุคลากรภาครัฐ กลุ่ม Function และกลุ่ม Agenda) 8 แผนงาน 20 โครงการ 3 ผลผลิต และ 32 กิจกรรมหลัก โดยการขับเคลื่อนภารกิจตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • การนำงบประมาณเหลือจ่ายจากการโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการโดยพิจารณาตามลำดับดังนี้
  1. ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ /นโยบายฯ/ยุทธศาสตร์ฯ /แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
  3. โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
  4. ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
  5. รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากไม่ดำเนินการจะเสียหายต่อราชการ

 • 1. กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ กองแผนงาน จะแจ้งเวียนการเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ให้ ผอ.กอง/สำนัก พิจารณาแจ้งเวียนให้นักวิชาการจัดทำข้อเสนอโครงการ
  2. นักวิชาการพิจารณาจัดทำโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของแต่ละกรอบความร่วมมือ โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด เสนอมายัง กองแผนงาน เพื่อรวบรวมเสนอกรมฯ อนุมัติและเสนอไปยังหน่วยงานที่เป็นแหล่งสนับสนุน เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติโครงการ
  3. กองแผนงาน จะมีหนังสือแจ้งผลการอนุมัติโครงการให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอโครงการทราบ และเริ่มดำเนินงานตามแผนที่กำหนด

 • วันดินโลกเริ่มมีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อปี 2558 ในหัวข้อ “Soils, a Solid Ground for Life ดินคือพื้นฐานอันมั่นคงแห่วชีวิต” พร้อมกับการประกาศให้ปี 2558 เป็น ปีดินสากล หลังจากนั้น ทั่วโลกมีการเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีหัวข้อจัดงานแต่ละปี ดังนี้ wsd