โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2003/61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900