A- A A+

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 พฤษภาคม 2559

เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี 2558 และการดำเนินงาน Asian Soil Partnership คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้

  1. รับทราบผลการดำเนินงานวันดินโลก 5 ธันวาคม และปีดินสากล ปี 2558
  2. เห็นชอบให้ กษ. โดยกรมพัฒนาดิน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดกิจกรรม วันดินโลก และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
  3. เห็นชอบในหลักการให้ไทยเป็นประธานคณะอำนวยการและเลขานุการกลุ่มความร่วมมือด้านดินระดับภูมิภาค เอเชีย และมอบหมายกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและ น้ำแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น
  4. มอบหมาย สงป. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานความร่วมมือด้านดินระดับภูมิภาคเอเชีย ใน ปีงบประมาณ 2561

สาระสำคัญของเรื่อง กษ. รายงานว่า การที่ไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลกและปีดินสากลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่ง มีผู้แทนจากหน่วยงานจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้นำเสนอข้อมูลพระราชกรณียกิจด้าน การพัฒนาทรัพยากรดินและแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลก และจากการที่ไทยมี บทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมปีดินสากลและกิจกรรม ด้านทรัพยากรดินในเวทีโลก ทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับความ ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ประธานคณะอำนวยการและเลขานุการกลุ่มความร่วมมือด้านดินระดับภูมิภาคเอเชีย (Asian Soil Partnership : ASP) ประกอบด้วยสมาชิก 19 ประเทศ โดยไทยจะดำรงตำแหน่งประธานวาระแรก 3 ปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ซึ่งการดำเนินงาน ASP จะสนับสนุนบทบาทของไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้รับบรรจุอยู่ใน เป้าหมายการพัฒนาที่ 15 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายหลักอื่น ๆ เช่น การขจัดความหิวโหย การมีสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การบรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังจะเป็นเวทีสำคัญสำหรับ ไทยในการเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรดิน ซึ่งเป็น ประเด็นที่ประชาคมโลกกำลังให้ความสนใจภายใต้สภาวการณ์ที่มีความวิกฤตเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร และเป็นช่องทางความ ร่วมมือทางวิชาการที่เป็นโอกาสให้ไทยได้รับทราบข้อมูลสภาพพื้นที่ศักยภาพการผลิต และความก้าวหน้าด้านการเกษตรของประเทศ ภูมิภาคเอเชีย ที่อาจนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสังคมต่อไปในอนาคต

 

แหล่งที่มา http://www.newsdatatoday.com/images/News/1-2-15/030559_1.pdf

http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-cabinet-meeting/item/102811-id102811

 

wsd