A- A A+b11

 

- วิเคราะห์นโยบายเพื่อจัดทําแผนแม่บทงานโครงการพิเศษและงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/ของกระทรวงในเชิงบูรณาการ
- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนงานและงบประมาณของงานโครงการพิเศษ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินแผนพัฒนาการเกษตรแผนปฏิบัติราชการ 4ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1ปี
- ศึกษา วิเคราะห์ คําของบประมาณของงานโครงการพิเศษ เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมทั้งจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดชี้แจงคําของบประมาณประจําปีของงานโครงการพิเศษ
- วางแผนและเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจําปีของงานโครงการพิเศษ
- บริหารแผนงานและงบประมาณงานโครงการพิเศษของกรมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลงานโครงการพิเศษ เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูล สําหรับการดําเนินงานต่อไป
- จัดทําแผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจําปี ของงานโครงการพิเศษลงสู่หน่วยงานปฏิบัติของกรม รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอแก่ผู้บริหารและรายงานผลการดําเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณงานโครงการพิเศษ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พืชของประเทศ และสนับสนุนข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อให้การดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์พืชบรรลุวัตถุประสงค์
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กดที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด


กดที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

 

 

Download แบบฟอร์มที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 1 ธ.ค. 2559

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน Download โปรแกรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์และจัดทำแผนโครงการไปสู่งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เกิดผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่" ได้ที่ "กลุ่มแผนงาน"

 

เรามี 11 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก กำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้

103019
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
63
58
121
1907
2615
103019
IP ของคุณ: 54.227.17.101
Mon-02-2018 14:26

    • ค้นหา

Black Ribbon