A- A A+

b11

 

- วิเคราะห์นโยบายเพื่อจัดทําแผนแม่บทงานโครงการพิเศษและงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/ของกระทรวงในเชิงบูรณาการ
- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนงานและงบประมาณของงานโครงการพิเศษ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินแผนพัฒนาการเกษตรแผนปฏิบัติราชการ 4ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1ปี
- ศึกษา วิเคราะห์ คําของบประมาณของงานโครงการพิเศษ เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมทั้งจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดชี้แจงคําของบประมาณประจําปีของงานโครงการพิเศษ
- วางแผนและเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจําปีของงานโครงการพิเศษ
- บริหารแผนงานและงบประมาณงานโครงการพิเศษของกรมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลงานโครงการพิเศษ เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูล สําหรับการดําเนินงานต่อไป
- จัดทําแผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจําปี ของงานโครงการพิเศษลงสู่หน่วยงานปฏิบัติของกรม รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอแก่ผู้บริหารและรายงานผลการดําเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณงานโครงการพิเศษ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พืชของประเทศ และสนับสนุนข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อให้การดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์พืชบรรลุวัตถุประสงค์
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Black Ribbon