A- A A+

×

Warning

JFolder::create: Could not create folder.Path: /usr/local/www/apache24/data/images/k10/images

             b03

b10                                

   
 

นางสาวฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ

 
 

 ข้าราชการ

 

 
g0302

นางสาวมณทิรา  พฤกษกลำมาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    

นางสาวสมพิศ  แสงเพ็ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    

นายณรงค์ศักดิ์ ฐิติเพิ่มพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    

 

 พนักงานราชการ

 

 
  g0307  

นางสาวพรทิพา  สิงห์ทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวฉลวย  อัตเจตะนะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิมพรรณ  แก้วเนิน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

g0306 g0309  

นางสาวจุฑารัฐ  การะนาท

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายยุทธพงษ์  ไพคำนาม

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

wsd