A- A A+

b11

- ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม เพื่อจัดทําแผนงาน โครงการและงบประมาณประจําปีของกรมให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเกษตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี
- ศึกษา วิเคราะห์ คําของบประมาณของหน่วยงานทั้งหมดภายในกรม เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี และจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าจากสํานักงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดชี้แจงคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรม เพื่อชี้แจงต่อรัฐสภาและคณะกรรมาธิการพิจารณารายจ่ายงบประมาณประจําปีของรัฐสภา
- จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) เพื่อของบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ของ กพร.
- ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดหลักเกณฑ์และจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปีลงสู่หน่วยงานปฏิบัติของกรม รวมถึงพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินอื่น ๆ เช่นงบกลางเงินกู้ เป็นต้น
- บริหารแผนงานและงบประมาณของกรมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณของกรม โดยจัดทําระบบสารสนเทศด้านการจัดทํางบประมาณและขยายผลลงสู่หน่วยงานในภูมิภาคเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารแผนงานและงบประมาณ เป็นไปตามที่กําหนดไว้
- จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Black Ribbon