A- A A+

- ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ด้านการเกษตรของประเทศต่างๆ และกําหนดแนวทางการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของกรม
- แสวงหาความร่วมมือ ประสานงาน และจัดทําข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี สร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
- ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง และจัดทําแผนงานการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน และประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ
- จัดทําแผนงาน งบประมาณประจําปีของโครงการความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ และบริหารแผนงานและงบประมาณของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนด
- อํานวยการและประสานงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมในกิจกรรมความร่วมมือความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกแก่ผู้แทนจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงานของกรม
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Black Ribbon