A- A A+

b06 

b10

  g0605  
 

นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ

 
ข้าราชการ    
    g0603

นางสาวฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอภสิรี มีกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรัชนก แสงเพ็ญจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลูกจ้างประจำ    
     

นางสายทอง จิตรีงาม

ลูกจ้างประจำ

   
พนักงานราชการ    
g0602   g0604

นางกมลวรรณ ไทยเจริญ

พนักงานราชการ

นายเอกพนธ์ ศิริธร

พนักงานราชการ

นายธีรทรัพย์ ดุสิต

พนักงานราชการ

 

 

Black Ribbon