A- A A+

×

Warning

JFolder::create: Could not create folder.Path: /usr/local/www/apache24/data/images/k10/images

b06 

b10

  g0605  
 

นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ

 
ข้าราชการ    
   

นางสาวอภสิรี มีกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นาคนธ์พงษ์ คณาชัยวิรุจน์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวรุ้งตะวัน โพธ์สุข

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   

 

ลูกจ้างประจำ

   
     

นางสายทอง จิตรีงาม

เจ้าพนักงานพิมพ์ ส.3

   

 

พนักงานราชการ

   
g0602  

นางกมลวรรณ ไทยเจริญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเอกพนธ์ ศิริธร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวแสงระวี ขันพิจิตร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

wsd