A- A A+

×

Warning

JFolder::create: Could not create folder.Path: /usr/local/www/apache24/data/images/k10/images

b02

 

b10

     
 

 นายปรเมศร์ ชะดี 

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

 

 

 

ข้าราชการ

   

นายยศ สุคนธมาน     

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    

   นางสาวจิตติมา สุธีพิเชฐภัณฑ์  

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธีรทรัพย์ ดุสิต

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       

 

 นายธัชชัย ขอบรูป

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

พนักงานราชการ

   

นางสาวประภาพร กล่อมวาจา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวจอมกมล ปอสูงเนิน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางปภาวดี ไพชยนต์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

     g0202

 นางอุไรวรรณ ลาสะมอ

เจ้าพนักงานสถิติ

 นางสาวรัตนา อำภิน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายจตุพล แพงจันทร์

จ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวบุษชญา โอบนิธิธาดา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุนิษา โลมอย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพานิกา ค่วยคำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 


  

wsd