A- A A+

b02

 

b10

  g0203   
 

นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

 
 
ข้าราชการ      
g0206 g0207 g0204  

    นายปรเมศร์ ชะดี    

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    

    นายยศ สุคนธมาน    

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    

   นายณรงศ์ศักดิ์ ฐิติเพิ่มพงศ์    

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    

       นายวิเชียร แก้วดอนรี      

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   

 

     

 

     
พนักงานราชการ      
       

นางสาวประภาพร กล่อมวาจา

พนักงานราชการ 

นางสาวจอมกมล ปอสูงเนิน

พนักงานราชการ

นางปภาวดี ไพชยนต์

พนักงานราชการ

นางอุไรวรรณ ลาสะมอ

พนักงานราชการ

   g0202    

นางสาวรัตนา อำภิน

พนักงานราชการ

นายจตุพล แพงจันทร์

พนักงานราชการ

นางสาวบุษชญา โอบนิธิธาดา

พนักงานราชการ

นางสาวสุนิษา โลมอย

พนักงานราชการ

       

 

 

   

 

 

Black Ribbon