A- A A+

- ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและนโยบายรัฐบาล เพื่อจัดทําแผนแม่บทและคู่มือการดําเนินงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน สําหรับใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานวิชาการกรมฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
- วางแผน จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ และประสานงานในการจัดทําข้อเสนอการวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญงานวิจัยเพื่อวางแผนบริหารงบประมาณงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน สําหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ
- ติดตามผลการดําเนินงาน ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้การดําเนินงานวิชาการเป็นระบบและแล้วเสร็จตามกําหนดเวลา
- จัดทําระบบบริหารงานวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วยทะเบียนวิจัย ระบบติดตามรายงานความก้าวหน้า การดําเนินงานวิจัย ฐานข้อมูล รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และฐานข้อมูลนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ที่รับผิดชอบโครงการวิจัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นศูนย์กลางระบบสารสนเทศการวิจัยกรมที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศงานวิจัยของหน่วยงานภายนอก เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับหน่วยงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศในเชิงบูรณาการ
- รวบรวมผลงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนําไปใช้ประโยชน์รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของคู่มือ เอกสารวิชาการ แผ่นพับ ซีดี และเว็บไซต์
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Black Ribbon