A- A A+

b05

b10

  g0501  
 

นางสาวประเทือง วันแอเลาะ

ผู้อำนวยการกลุ่มระบบงานวิจัย

 
ข้าราชการ    
g0502 g0503 g0504

นายนพพร นวลละออง

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    

นางสาววิไลพร น้อยบุรี

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   

นายกฤษฎา ทัศนานุกุลกิจ

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   

พนักงานราชการ    
g0505 g0506 g0507

นางสาวประภานิช ธุนันทา

พนักงานราชการ

นางสาวนัฏติญาภรณ์ สังกะรัตนินท์

พนักงานราชการ

นางสาวนันท์นภัส เอกา

พนักงานราชการ 

 

Black Ribbon