A- A A+

 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ปรับกรอบความคิดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน (Mindset) ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2559
 
   
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ณ บาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา อำเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 22 – 25 มกราคม 2558 

Black Ribbon