A- A A+

  

-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การจัดการกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)" ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2560 ณ Kensington English Garden Resort จังหวัดนครราชสีมา
 
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การจัดการกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)" ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2560 ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
          
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การจัดการกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)" ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
                           
     
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การจัดการกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)" ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดจากยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ลงสู่หน่วยงานระดับ กอง/สำนัก และบุคคล  ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)" ในระหว่างวันที่ 9 - 10 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 
- การประชุมเชิงปฏิบัิตการ " การทำประชาพิจารณ์ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)" ในวันที่ 1 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา
 
- การประชุมเชิงปฏิบัิตการ " การทำประชาพิจารณ์ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)" ในวันที่ 30 มิ.ย. 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
 
- การประชุมเชิงปฏิบัิตการ " การทำประชาพิจารณ์ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)" ในวันที่ 28 มิ.ย. 2559 ณ     โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีส รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
-  การประชุมเชิงปฏิบัิตการ " การทำประชาพิจารณ์ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)" ในวันที่ 26 มิ.ย. 2559 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี” ครั้งที่ 3  ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน” ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมวีนัส Miracle Grand Convention Hotel 
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรประจำกลุ่มภายใต้โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน  

 

 

Black Ribbon