A- A A+

b11

- ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย และจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการเกษตร
- วิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
- วิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบงาน แผนงาน/โครงการของกรมพัฒนาที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาทีดิน
- จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA: Internal Performance Agreement ) ประจําปีงบประมาณ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานในการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดิน และการตรวจราชการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกรมพัฒนาที่ดินระดับเขตตามคํารับรองฯ เพื่อวิเคราะห์และนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ และผู้บริหารในการวินิจฉัย สั่งการ สําหรับปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- วิเคราะห์และจัดทํากรอบการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาให้แผนงาน/โครงการ สามารถดําเนินงานบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณสูงในระบบของสํานักงบประมาณเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณประจําปี
- วิเคราะห์และจัดทําแผนการควบคุมภายในระดับกอง และจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสระดับกอง เพื่อสนับสนุนข้อมูลและติดตามรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Black Ribbon