A- A A+

                         b07

b10

     
 

นางสาวพยัตติกา พลสระคู

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน

 
     
  ข้าราชการ     
g07021 g0704  

ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ ดีใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววารุณี ก้อนทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวกุลนรี ถนอมสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

   นางสาวสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

       

 

     
  พนักงานราชการ     
g07031 g0707 g0708  g0709

นางสาวสุดถวิล ไสยะหุต

พนักงานราชการ

นางสาวสุมาลี อัตเจตะนะ

พนักงานราชการ

นางสาวกวิสรา แก้วจันทรา

พนักงานราชการ

 นางสาวศรีมณี นิลพิทักษ์

พนักงานราชการ

       

 

     

 

Black Ribbon