A- A A+

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ “ หนองพลับ-กลัดหลวง ”

โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ
--> โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ
--> โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ
--> โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
--> ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
--> โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
--> โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีตามพระราชดำริ
--> โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเกษตรตามพระราชดำริ

Black Ribbon