A- A A+

- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการติดตามงานของกรมในการกําหนดรูปแบบและวิธีการติดตามงาน เพื่อเร่งรัดผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรม โดยมีการจัดทําระบบบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้สามารถนําผลการรายงานมาใช้ประโยชน์และนําเสนอผู้บริหารได้ทันต่อเหตุการณ์ และช่วยลดขั้นตอนการทํางานให้กระชับรวดเร็วยิ่งขึ้น

- จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปี และรายงานผลการปฏิบัติงานทางระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล (EvMIS) พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- วิเคราะห์และวิจัยเพื่อประเมินผลความสําเร็จและผลกระทบของแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของกรม พร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือวัตถุประสงค์

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของกรม เพื่อใช้ในการวัดผลสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมและประเมินผลโครงการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

- กําหนดตัวชี้วัดและสนับสนุนข้อมูลผลการดําเนินงาน เพื่อวัดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ผู้บริหารกํากับดูแล

- วิเคราะห์ความสําเร็จการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้เครื่องมือ PART (Performance Assessment Rating Tool)

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย