A- A A+

b04

b10

  pld0401  
 

นางสาวสุนันท์ ไวยพาลี

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

 
ข้าราชการ    
pld0402 pld0403 pld0404

นางสาวธัมญลักษณ์ เสือคง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายฉันทภัค มาคะสมิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุภาวดี ปิ่นกุมภีร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

พนักงานราชการ    
pld0405 pld0406 pld0407

นางวรง โฉมวิไลลักษณ์

พนักงานราชการ

นางสาวชัญญา พันธุ์ชัยยา

พนักงานราชการ

นางสาวศศิวิมล วงศ์แสงจันทร์

พนักงานราชการ

pld0408 pld0409  

นางสาวจิรดา จันทรัตน์

พนักงานราชการ

นายกิตติภพ ขุนผา

พนักงานราชการ

 

 

Black Ribbon