A- A A+

×

Warning

JFolder::create: Could not create folder.Path: /usr/local/www/apache24/data/images/k10/images

- จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนงานวิจัย รวมทั้งประสานงาน จัดทําทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัยของกรม
- ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
- พัฒนาระบบมาตรฐานงานของกรมและติดตามผลการดําเนินงาน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

wsd