A- A A+

Up

กลุ่มติดตามและประเมินผล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณปี 2554 ไตรมาสที่4
แผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณปี 2555 ไตรมาสที่4
แผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณปี 2556 ไตรมาสที่4
แผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณปี 2557 ไตรมาสที่4
สงป. 301 ปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำ 15 วัน
รายงานสรุปการประมินผลการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559
รายงานสรุปการประมินผลการจัดงานประชุมวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559
การประเมินผลการประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน 2561
เอกสารการประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561
 
 
Powered by Phoca Download

wsd