A- A A+

 

                      การดำเนินงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามนโยบายงานวิจัยของชาติ  ป้องกันการดำเนินงานวิจัยซ้ำซ้อน  รวมทั้งติดตามโครงการวิจัย  และส่งผลการพิจารณาตรวจสอบให้สำนักงบประมาณ  เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง วช. จะแจ้งให้กรมฯ  ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประมาณเดือนกรกฎาคม  ดังนั้น 
                      เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยกรมพัฒนาที่ดินให้สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยได้อย่างถูกต้อง  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จึงได้จัดให้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น เพื่อปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยกรมฯ ที่จะเสนอของบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น  และได้รับการสนับสนุนจาก วช. 

กำหนดการประชุม

วันที่  28 มิถุนายน  2559 

08.00  - 08.30  น.              

ลงทะเบียน

08.30  - 09.00  น.

เปิดการประชุมโดย : รองอธิบดีด้านวิชาการ  (นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)

กล่าวรายงานโดย   : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน

                        (นายสมโสถติ์  ดำเนินงาม) 

09.00  - 10.00  น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm)

เพื่อยุคใหม่ของการเกษตร

โดย :  นายศุภชัย  สกาวแสง   

        สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

10.00  - 11.00  น.

บรรยายพิเศษ กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง เรื่อง ณ เส้นเขตแดนแห่งความรู้งานวิจัย
ด้านการพัฒนาที่ดิน

โดย : ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11.00  - 12.00  น.

อภิปราย เรื่อง ยุทธศาสตร์งานวิจัยของชาติในกรอบวิจัย ปี ๒๕๖๑ และขบวนการวิเคราะห์ ถอดบทเรียนข้อเสนองานวิจัยด้านพัฒนาที่ดิน

โดย :  รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์

     :  ดร.ปเนต  มโนมัยวิบูลย์    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     :  ดร.อภิสม  อินทรลาวัณย์   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     :  อาจารย์ภัทราวุธ  พุสิงห์    มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00  - 13.00  น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00  - 15.00  น.

อภิปราย เรื่อง ยุทธศาสตร์งานวิจัยของชาติในกรอบวิจัย ปี ๒๕๖๑ และขบวนการวิเคราะห์ ถอดบทเรียนข้อเสนองานวิจัยด้านพัฒนาที่ดิน (ต่อ)

โดย :  รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์

     :  ดร.ปเนต  มโนมัยวิบูลย์    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     :  ดร.อภิสม  อินทรลาวัณย์   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     :  อาจารย์ภัทราวุธ  พุสิงห์   มหาวิทยาลัยมหิดล

15.00  - 17.00  น.

ถอดบทเรียนและวิเคราะห์ข้อเสนองานวิจัย   

 โดย :  รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์

      :  ดร.ปเนต  มโนมัยวิบูลย์    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      :  ดร.อภิสม  อินทรลาวัณย์   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      :  อาจารย์ภัทราวุธ  พุสิงห์   มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น. และ เวลา 15.00 น.

     

วันที่  29 มิถุนายน  2559 

08.30  - 09.00  น.

ลงทะเบียน

09.00  - 11.00  น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับงบประมาณ

โดย :  นางสุนันทา  สมพงษ์   ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)

11.00  - 12.00  น.

การวิพากย์โครงการวิจัย และนำเสนอโครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินที่ได้จัดทำขึ้นประกอบด้วยกลุ่มงานวิจัยส่วนกลาง และกลุ่มงานวิจัยส่วนภูมิภาค 12 กลุ่ม

โดย :  รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์

     :  ดร.ฝอยฝา ชุติดำรง

     :  นายศุภชัย  สกาวแสง    

        สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     :  อาจารย์ภัทราวุธ  พุสิงห์  มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00  - 13.00  น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00  - 16.30   น.

การวิพากย์โครงการวิจัย และนำเสนอโครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินที่ได้จัดทำขึ้นประกอบด้วยกลุ่มงานวิจัยส่วนกลาง และกลุ่มงานวิจัยส่วนภูมิภาค 12 กลุ่ม พร้อมทั้งสรุปผลการประชุมฯ ประเด็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ (ต่อ)

โดย : รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์

     : ดร.ฝอยฝา  ชุติดำรง

     : นายศุภชัย  สกาวแสง    

       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     : อาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์  มหาวิทยาลัยมหิดล

16.30  - 17.00  น.

พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย รองอธิบดีด้านวิชาการ  (นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)

 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น. และ เวลา 15.00 น.

Black Ribbon