กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี
ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมต่อเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน เป็นผู้เเทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมต่อเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้รับการประเมิน เข้าใจวิธีการ ตัวชี้วัดเเละเกณฑ์ประเมินผลของเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของ คทช. เเละได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอเเนะที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง VDO Conference ณ ห้องวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน เเกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรวิชญา และดูงานกลุ่มแฝกหลวง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมพื้นที่ศึกษาดูงานการประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7
ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
    วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายปรเมศร์ ชะดี ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์การอัจฉริยะขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ (ภายในปี 2570) และงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จ.เชียงใหม่