กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2566
พิธีเปิดงานเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566(Desertification & Drought Day) ภายใต้หัวข้อ "Her Land, Her Rights"
    วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พน้อมทั้งคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพิธีเปิดงานเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 (Desertification & Drought Day) ภายใต้หัวข้อ "Her Land, Her Rights" "บทบาท สิทธิสตรีในการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม" โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนสิทธิสตรีในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินสู่การฟื้นฟู และการบรรลุเป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ตลอดจนดินความเท่าเทียมทางเพศ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชุมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (LDD e-Training) หัวข้อ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
    วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานการประชุมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (LDD e-Training) หัวข้อ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยมีผู้อำนวยการกอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ทำให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเละมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดงานวันทะเลทรายและภัยเเล้งโลก ปี 2566 ภายใต้เเนวคิด “Her Land, Her Rights”