กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
17 มิ.ย. 2023 วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566
    17 มิถุนายน 2566 วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 Desertification & Drought Day ภายใต้แนวคิด Her Land, Her Rights. บทบาท สิทธิสตรีกับการจัดการ เมื่อที่ดินเกิดความแห้งแล้ง ความเสื่อมโทรม หรือการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ทำให้ขาดความสามารถในการค้ำจุนชีวิต นำไปสู่ปัญหาหลายประการ เช่น ความมั่นคงทางอาหาร การอพยพ และภัยธรรมชาติ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟู บรรเทา ลดผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของที่ดิน สู่อนาคตที่ยั่งยืน วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 นี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย จึงกำหนดหัวข้อ “Her Land, Her Rights” บทบาทสิทธิสตรีในการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนสิทธิสตรีในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินสู่การฟื้นฟู
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ครั้งที่ 3/2566
    วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายปรเมศร์ ชะดี ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน ร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำร่างคู่มือดำเนินการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน
การประชุม 1st CESRA Steering Committee
    วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุม 1st CESRA Steering Committee โดยมีนายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยสมาชิกจากประเทศในภูมิภาคเอเชียของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in Asia : CESRA) ซึ่งประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา มองโกเลีย และภูฏาน เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้อง 1214 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน