โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงสืบทอดงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงอนุรักษ์ต้นยางนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2503
ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงดำเนินโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชดำริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง
ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ
ได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
และจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และได้รับพระราชานุญาตให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เพื่อดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า
(ตุลาคม 2554-กันยายน 2559) โดยมีทิศทางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ
ตามกรอบแผนแม่บทที่วางไว้ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และทรัพยากรของประเทศไทยให้ยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์แท้จริงต่อประเทศไทย
และประชาชนชาวไทยในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
สร้างความพร้อมของมาตรการเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช

Weapon

สัญลักษณ์โครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้
"ชมพูภูคา"เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ชมพูภูคา เป็นพืชหายากใกล้สูญพันธุ์
ที่มีดอกสีชมพูอมขาวงดงามควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตามแนว
พระราชดำริ

Vehicle

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bretschneidera sinensis Hemsl.

Class

ชื่อวงศ์

BRETSCHNEIDERACEAE

Map

ลักษณะ

เป็นไม้ต้นสูงได้ถึง 25 เมตร เปลือกเรียบ
สีเทา ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก
ยาว 30-80 เซนติเมตร ใบย่อยไม่มีก้าน
ใบรูปหอกถึงรูปไข่ กว้าง 2.5-6 เซนติเมตร ยาว 8-25 เซนติเมตร โคนใบมนไม่เท่ากัน ปลายใบแหลมดอกสีชมพู คล้ายรูประฆัง ออกเป็นช่อที่ปลายยอด
ช่อยาวได้ถึง 40 เซนติเมตร กลีบรองดอกขนาดใหญ่รูปถ้วย ขอบหยักตื้นๆ
กลีบดอก 5 กลีบรูปไข่กว้าง โคนกลีบเรียวยาวปลายกลีบม้วนออกด้านนอก
ขนาด 1.8-2 เซนติเมตร
กลีบบนมักคว่ำลง เกสรผู้ 8 อัน ผลรูปกระสวย แก่แล้วแตก เมล็ด รูปรี
กว้าง 12 มิลลิเมตร ยาว 20 มิลลิเมตร