ค้นหา

ข่าวสาร

นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน (ในฐานะประธานคณะทำงาน) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2562 กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 การประชุมเพื่อทราบถึงคำสั่งกองแผนงาน ที่1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน และ...

อ่านต่อ...


นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยข้าราชการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 (ด้วยระบบ Video Conference) การประชุมเพื่อทราบถึงการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การบริหารงบประมาณปี63 และภาพรวมรายจ่ายประจำปีงบประมาณ...

อ่านต่อ...


นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยข้าราชการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน...

อ่านต่อ...


นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยข้าราชการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่1/2563 การประชุมเพื่อทราบถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน ปี2563 และการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณดำเนินงานโครงการวิจัย ปี2564 พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม...

อ่านต่อ...นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

โครงสร้างของหน่วยงาน


เพ็ญศรี กลางทัพ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


วิศิษฐ์ งามสม

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน


ยศ สุคนธมาน

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ


สุนันท์ ไวยพาลี

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล


ปรเมศร์ ชะดี

ผู้อำนวยการกลุ่มระบบงานวิจัย

วิไลพร น้อยบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ


กรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฯ


พยัตติกา พลสระคู

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน UNCCD

สุมลมาลย์ จงดี

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ

เชิดชูเกียรติ