» ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการพัฒนางานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน การประชุมเพื่อทราบถึงผลสรุปการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินในเรื่อง พื้นที่ดินเค็ม เมืองเพีย จังหวัดของแก่น รายงานโดยนายไพรัช พงษ์วิเชียร ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม ป่าไม้ถาวร รายงานโดยจ.ส.อ.ราชวัลย์ กันภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย กระบวนการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในพื้นที่ เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ รายงานโดยนายโสฬส แซ่ลิ้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และการปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสา รายงานโดยนางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ รวมถึงพิจารณา(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน การจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน การจัดทำแผนแม่บท/แผนปฏิบัติงานวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

» กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00น. นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ร่วมงานพิธีประกาศขับเคลื่อนกิจกรรมลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน กองแผนงานร่วมเดินรณรงค์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตามแนวคิด คัดแยกก่อนทิ้งด้วยหลัก 3Rs คือ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ Reduce การลดปริมาณขยะด้วยการใช้ภาชนะที่ล้างและนำไปใช้ใหม่ ทั้งนี้กองแผนงานมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะในแต่ละวัน คัดแยกก่อนทิ้งในหน่วยงานภายใต้ “โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ บริเวณสวนย่อมตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร