ค้นหา

ข่าวสาร

นางสุมลมาลย์ จงดี

นางสุมลมาลย์ จงดี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวพิไลพร ทับเปีย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กองแผนงาน) พร้อมทั้งผู้แทนจาก สพด.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทราบถึงคำสั่งคณะกรรมการการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่18/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการดำเนินงานโครงการฯ


นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา

นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายยศ สุคนธมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวพิไลพร ทับเปีย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โครงการเกษตรวิชญา) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม


นางอรอุมา สรรพสิทธิ์

นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งข้าราชการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่2/2562 ( ระบบ video conference) การประชุมเพื่อทราบ คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 308/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน (เพิ่มเติม) และงานในส่วนต่างๆที่อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบหมาย พร้อมทั้งพิจารณาในเรื่องการจัดทำคลิปเผยแพร่ความรู้งานด้านวิชาการ


นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการและเสวนาวิชาการ ด้าน วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น4 กรมพัฒนาที่ดิน


นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

โครงสร้างของหน่วยงาน


เพ็ญศรี กลางทัพ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


ปรเมศร์ ชะดี

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน


ฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ


สุนันท์ ไวยพาลี

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล


วิไลพร น้อยบุรี

ผู้อำนวยการกลุ่มระบบงานวิจัย

กรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ


พยัตติกา พลสระคู

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฯ


วิศิษฐ์ งามสม

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน UNCCD

สุมลมาลย์ จงดี

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ