ค้นหา

ข่าวสาร

นางสุมลมาลย์ จงดี

ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นางสุมลมาลย์ จงดี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวพิไลพร ทับเปีย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วยพิธีเปิดงาน โครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ”เป็นแนวทางสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ที่ดินอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน" โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ...


นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30น. นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยข้าราชการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำย่อยแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2562 การประชุมเพื่อทราบถึงคำสั่งโครงการดังกล่าว และรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำแผนฯ พร้อมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการฯ ร่างกรอบ (Outline) ต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรดินลุ่มน้ำย่อยแม่น้ำสาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และกำหนดการส่งงานและผู้รับผิดชอบ โดยมีนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ในฐานะประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญกรมฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม2 ชั้น2 กรมพัฒนาที่ดิน อ่านต่อ...


นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30น. นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐร่วมกับ ผอ.กอง/สำนัก ในส่วนกลาง โดยประเด็นหารือเร่งด่วน ในเรื่องปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการดิน ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการเก็บน้ำใต้ดิน การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สถานภาพของที่ดินในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อพิจารณาการใช้ที่ดินแบบบูรณาการ การอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆ การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือ พร้อมด้วยนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญกรมฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม2 ชั้น2 กรมพัฒนาที่ดิน อ่านต่อ...นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

โครงสร้างของหน่วยงาน


เพ็ญศรี กลางทัพ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


ปรเมศร์ ชะดี

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน


ฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ


สุนันท์ ไวยพาลี

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล


วิไลพร น้อยบุรี

ผู้อำนวยการกลุ่มระบบงานวิจัย

กรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ


พยัตติกา พลสระคู

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฯ


วิศิษฐ์ งามสม

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน UNCCD

สุมลมาลย์ จงดี

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ